Tvisteløsning og prosedyre

Våre advokater prosederer regelmessig i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Flere av våre advokater har også erfaring fra dømmende virksomhet, både fra de alminnelige domstoler og skifteretten. Våre prosedyreoppdrag berør de fleste fagområder, herunder fast eiendoms rettsforhold, entreprise, arbeidsrett, arv- og skifte – og familierett, erstatningsrett, saker vedrørende påstått økonomisk kriminalitet m.m.

En del av vår tvisteløsnings- og prosedyrevirksomhet består i bistand i utenrettslige forhandlinger, meglinger og rettsmekling, og vi vurderer alltid fortløpende hvilket tvisteløsningsalternativ som best vil dekke klientens behov ut fra en samlet vurdering av prosessrisiko og økonomi.

Vår prosedyreerfaring gjør oss bedre i stand til å forutse hvor det kan oppstå tvister og hvorledes man ved forebyggende grep kan unngå at tvister oppstår. Ved å gi råd før det oppstår tvist, kan vi i en rekke tilfeller redusere mulighetene for at tvist oppstår.

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om tvisteløsning og prosedyre?


Ta kontakt med oss

Transportrett

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA bistår transportører, speditører og oppdragsgivere. Flere av firmaets advokater har lang og bred erfaring med transportrettslige problemstillinger.

Vi bistår bl. a. med følgende;

 • Utforming av kontrakter
 • I spørsmål om forsikringsdekning
 • Regresskrav mot transportører
 • Ansvarsspørsmål
 • Tvister om fraktkontrakter
 • Prosedyre

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om transportrett?


Ta kontakt med oss

Selskapsrett

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår i selskapsrettslige forhold, herunder blant annet valg av selskapsform, etablering og oppløsning av selskaper, selskapsendringer, avtaler og forhandlinger, styre- og ledelsesansvar og granskning av selskaper.

Vi har også erfaring som forsvarere i økonomiske straffesaker.

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om selskapsrett?


Ta kontakt med oss

Fast eiendom

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co har bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold. Vi bistår både næringslivet og private parter i alle typer saker om fast eiendom. Flere av våre advokater har omfattende erfaring med prosedyreoppdrag i saker som gjelder fast eiendom.

Vi bistår bl.a. med følgende:

 • Kjøp og salg av fast eiendom, herunder næringseiendom
 • Feil og mangler ved kjøp og salg av fast eiendom – vi bistår både kjøpersiden og selgersiden
 • Husleie for næring og bolig, herunder etablering, administrasjon og avvikling av leieforhold
 • Naborett
 • Sameie
 • Plan –og bygningsrett
 • Hevd
 • Tvisteløsning og prosedyre

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om fast eiendom?


Ta kontakt med oss

Erstatningsrett

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår i saker hva gjelder erstatningsrett.

Erstatningsrettslige spørsmål oppstår i en rekke ulike sammenhenger, både i og utenfor kontraktsforhold. Vi har betydelig erfaring fra de fleste områder innen erstatningsretten, herunder profesjonsansvar, styreansvar, transportansvar, person- og tingsskader. Vi har inngående kunnskap vedrørende vilkårene for om du har rett til erstatning og i beregningen av erstatningens størrelse. Med denne kunnskapen ivaretar vi den enkeltes rettigheter mot staten, forsikringsselskaper eller private.

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om erstatningsrett?


Ta kontakt med oss

Entreprise

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co har betydelig kompetanse innen bygge- og entrepriserett. Vi bistår byggherrer så vel som rådgivere og entreprenører. Flere av våre advokater har også erfaring og kompetanse innen innen plan- og bygningsrett.

Vi bistår bl.a. med følgende:

 • Kontraktsinngåelse
 • Rådgivning ved prosjektgjennomføringen
 • Sluttoppgjør og tvisteløsning
 • Joint ventures
 • Utformingen og gjennomføringen av samarbeidsavtaler.
 • Plan – og bygningsrett

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om bygg- og entreprisesrett?


Ta kontakt med oss

Avtale- og kontraktsrett

Arbeid med avtale- og kontraktsrettslige problemstillinger er noe alle våre advokater arbeider med på daglig basis og er fagområder vi har betydelig kompetanse innen. Vi gir rådgivning i forbindelse med kontraktsforhandlinger og bistår med utforming av kontrakter og avtaler slik at disse spesialtilpasses klientens behov . Vi bistår også bistår når en konflikt er oppstått i etterkant.

Flere av våre advokater har også svært god kompetanse innen kjøpsrettslige problemstillinger, enten dette gjelder forbrukerkjøp eller kjøpskontrakter i næring. Vi bistår både kjøpere og selgere i konkrete tvister i kjøpsforhold.

Advokater: «Nøkkelpersoner»: Henning Borge, Ståle Kihle, Harald Kvarme og Sven Ivar Sanstøl

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om avtale- og kontraktsrett?


Ta kontakt med oss

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål. På arbeidsgiversiden representerer vi selskaper og organisasjoner. På arbeidstakersiden bistår vi ansatte på alle nivåer.

Vi tilbyr bistand i planleggingsstadiet, forhandlingsstadiet og når konflikten har oppstått. Vi bidrar både som langsiktig samarbeidspartner med generell rådgivning innenfor arbeidsrettslige spørsmål, og vi bistår i konkrete tvister for Arbeidsretten, de alminnelige domstoler og i voldgiftsoppdrag.

Vi bistår blant annet med følgende:

 • Utforming og tolking av arbeidsavtaler
 • Opphør av arbeidsforhold; sluttavtaler, oppsigelser, avskjed
 • Konkurranseklausuler
 • Gjennomføring av omstillinger, permitteringer og nedbemanninger
 • Pensjonsordninger
 • Prosedyre

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om arbeidsrett?


Ta kontakt med oss

Arve-, skifte- og familierett

Våre advokater har lang og bred erfaring med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innenfor arv-, skifte- og familieretten.

Flere av våre advokater underviser i arv –og skifterett på det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo, og holder også regelmessig foredrag for Juristenes Utdanningssenter, Advokatforeningen og ulike foreninger og organisasjoner.

Advokat Ståle Kihle og Advokat Henning Borge er faste bostyrere ved Oslo byfogdembete, og vi behandler til enhver tid en rekke offentlige dødsbo. Vi bistår også i forbindelse med private dødsboskifter, samt brukes ofte som testamentsfullbyrdere.

Vi bistår bl.a. med følgende:

 • Arveplanlegging
 • Generasjonsskifter
 • Gaver og forskudd på arv
 • Testament
 • Private og offentlige skifte av dødsboer
 • Fremtidsfullmakt
 • Ektepakt
 • Samboeravtaler
 • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere
 • Internasjonale skifteoppgjør (ved samlivsbrudd og ved dødsfall)
 • Foreldrekonflikter (barnefordeling)
 • Forvaltning av umyndiges midler
 • Prosedyre og tvisteløsning

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om arve-, skifte- og familierett?


Ta kontakt med oss